De Vrije Vlinder

Zorgaanbod

Vast verblijf

De zorgvraag bij personen met een NAH kan dermate hoog zijn, dat permanente hulp– en dienstverlening op fysisch, sociaal en/of levensbeschouwelijk vlak, noodzakelijk is geworden. De Vrije Vlinder biedt woonondersteuning in een aangepaste omgeving en met een team van professionele medewerkers met uiteenlopende kwalificaties en competenties.

Het verpleegkundig team werkt samen met de huisarts en volgt vooropgestelde zorgplan nauw op. Het begeleidend team staat voor de dagelijkse verzorging met bijzondere aandacht voor de persoonlijke hygiëne van onze bewoners en dit 24/24.
Ons team van ergotherapeuten zorgt voor aangepaste therapeutische ondersteuning op fysiek vlak van onze bewoners. Een psycholoog zorgt voor psychologische en emotionele ondersteuning terwijl de sociale dienst helpt bij administratieve en financiële vraagstukken.
Wij staan open voor en werken nauw samen met thuisverpleging, kiné, logo en andere zorgprofessionals.
Het vast verblijf is toegankelijk via PersoonsVolgende Financiering (PVF). Als de gebruiker zijn voucher bij ons inzet, krijgt hij een vast pakket aan zorg –en dienstverlening. Dit wordt helemaal op maat gemaakt door middel van een individueel woon- en leefplan, dat samen met de gebruiker en/of zijn vertrouwenspersoon wordt opgemaakt.

Voor meer informatie rond het vast verblijf, staat onze sociale dienst van De Vrije Vlinder steeds ter beschikking.


Kort verblijf

We houden steeds 2 kamers ter beschikking voor kortverblijf. Het kort verblijf is er om thuiswonende gebruikers een tijdelijke opvang te bieden. Verblijf is mogelijk voor korte, vooraf bepaalde periodes, het hele jaar door. Ook in weekends, feestdagen en vakantieperiodes!

Zo wordt de draagkracht van de thuiszorgers ondersteund en kan er tegelijkertijd van de gelegenheid gebruik gemaakt worden om een stand van zaken op te maken van de situatie van de gebruiker en eventuele behandelingsplannen te evalueren en bij te sturen. De socio-psychologische dienstverlening kan in die periode de gebruiker en de thuisomgeving bijstaan bij het actualiseren van administratieve dossiers en psychologische en/of emotionele ondersteuning bieden. Het kort verblijf is toegankelijk via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) of via PersoonsVolgende Financiering (PVF).

De inzet van het volledige pakket aan RTH punten is goed (voor 61 nachten kort verblijf) voor 36 dagen woonondersteuning. Kort verblijf via PVF is afhankelijk van het beschikbare budget(categorie). Voor meer informatie of reservaties staat onze sociale dienst van De Vrije Vlinder steeds ter beschikking.


Psycho-sociale ondersteuning

Via Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) kan er psycho-sociale begeleiding geboden worden aan personen met een (vermoeden van) handicap ingevolge een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of diens netwerk.

Hiervoor hebben wij een klinisch psycholoog in dienst, die reeds jarenlange ervaring heeft met deze gebruikers. De psychologische begeleiding richt zich op vragen rond emotionele verwerking van een handicap of een beperking, verwerking van lichamelijke achteruitgang, hoe omgaan met de omgeving (gezin, werk, maatschappij) … . Samen met de cliënt en/of diens netwerk wordt op zoek gegaan naar een antwoord op de ondersteuningsvraag die zich stelt.
De begeleiding kan zowel ambulant (de cliënt komt naar de hulpverlener, De Vrije Vlinder) als mobiel (de hulpverlener komt naar de cliënt thuis) gebeuren. Een begeleiding kost 5,07 euro (indexeerbaar), duurt 1 à 2u en dit kan 51 keer ambulant of 36 keer mobiel begeleidingen per kalenderjaar, als alle RTH-punten hier op worden ingezet. De werkregio betreft arrondissement Antwerpen: van het noorden (Brasschaat, Schilde, Schoten, Brecht …) tot het zuiden van Antwerpen (Edegem, Berchem, Borgerhout, Mortsel, Wilrijk …).

Voor meer informatie of het plannen van een gesprek kan er rechtstreeks contact genomen worden met onze psycholoog.

Passende zorg in de laatste levensfase

Zorg aan het levenseinde is passend als deze beantwoordt aan de wensen en doelen van de bewoner en tot comfort en levenskwaliteit leidt, zodat de bewoner zin kan geven aan zijn laatste levensfase.
Dit betekent dus dat het begeleiden moet gaan over passende zorg op maat van elke individuele bewoner.
In De Mick trachten wij die zorg op maat te bieden.
Aan de hand van een voortijdige zorgplanning willen we heel open en transparant peilen naar de waarden en voorkeuren van elke bewoner om zo zijn toekomstige zorg in kaart te brengen. De voortijdige zorgplanning is een dynamisch, continue proces van afstemmen met de bewoner waarbij ook voorafgaande wilsverklaringen kunnen vastgelegd worden. Thema’s als euthanasie, orgaandonatie, medische behandelingen die men niet meer wil, zijn mogelijke elementen die onderwerp van gesprek kunnen zijn; alsook wat iemand beschouwt als te lage levenskwaliteit, levensbeschouwelijke kwesties en ondersteuningswensen mbt familie.
Door het opstellen van een vroegtijdige zorgplanning praten we over ‘ levenseinde’ en doorbreken we het taboe.
Specifiek inzake euthanasie wordt binnen het regelgevend kader elke vraag met respect geëvalueerd ten opzichte van de ontvankelijkheid en rekeninghoudend met de gewetensvrijheid van éénieder.
Vanuit het oogpunt van comfort van de bewoner zal euthanasie uitgevoerd worden op de afdeling waar de bewoner is opgenomen zodat de bewoner niet nodeloos moet getransfereerd worden. Bovendien verbindt de Mick zich er toe om te investeren in opleiding van de zorgverstrekkers die geconfronteerd worden met euthanasievragen.
Op een sterk doorgedreven, vraaggestuurde manier zorg met zorg afsluiten daar wil de Mick garant voor staan.

PDFVolledige visietekst rond euthanasie PDFPrivacyreglement voor bewoners en cliënten

Heb je een vraag?

Contacteer ons

Website gerealiseerd door Jan Janssens en Jackson Design